جغرافيا

در س هفتم نژاد زبان ودین مردم اسیا

 

نژاد : مردم آسيا از نژادهاي مختلف هستند و به زبان هاي گوناگون صحبت مي کنند. اکثر آسيايي ها از تيره هاي زرد پوست و بقيه از تيره هاي دو رگه به وجود آمده است. با استفاده از شکل 21 مي توانيد نژادهاي مختلف و سرزمين هاي محل سکونت هر نژاد را بشناسيد.  زبان:

مردم آسيا به صدها لهجه و زبان حرف مي زنند. در شکل 21، همه زبان هاي آسيا معرفي نشده اند ولي شما مي توانيد نام بعضي از زبان هايي که تعداد زيادي از مردم به آن ها تکلم مي کنند بشناسيد.    اديان :

آيا مي دانيد چه دين هاي بزرگي در جهان وجود دارد و نام هر يک چيست؟ کدام دين ها در قاره ي آسيا ظهور کرده اند؟ آسيا مهد اديان بزرگ جهان است. برخي از اين دين ها مانند دين يهود، مسيحيت و اسلام دين هاي الهي هستند و در سراسر جهان انتشار يافته اند اما برخي ديگر مانند آيين هاي بودايي و برهمايي در خارج از قاره ي آسيا پيروان چنداني ندارند. اديان بزرگ آسيا نقش مهمي در پي ريزي تمدن هاي مختلف در اين قاره داشته اند.
به نقشه توجه کنيد. دين هاي بزرگ آسيا که پيروان زيادي دارند عبارتند از : 1 – دين اسلام و در آسياي غربي 2 – آيين برهمايي د رهند ، 3 – آيين بودايي در شرق دور (آسياي شرقي)
مکه شهر مقدس مسلمانان و بيت المقدس شهر مقدس مسلمانان، مسيحيان و يهوديان است. شهر مقدس برهماييان بنارس و شهر مقدس بوداييان لهاساست.
   فعاليت :
1- اکثر مردم آسيا از چه نژادي هستند؟

نژاد زردپوستان    2 – جدول مربوط به دين هاي بزرگ قاره ي ا سيا را کامل کنيد.

نام دين محل انتشار نام شهر مقدس
برهمايي هند بنارس
اسلام آسياي غربي مكه - بيت المقدس
بودايي آسياي شرقي لهاسا
 

                                      

 

 

علی شهرکی

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۳۰ساعت 18:45  توسط   |